Liczba odwiedzin strony: 33589 Osób na stronie: 3
 

Szlązkiewicz Maria, adwokat. Kancelaria
adwokacka

 
Dziennik Ustaw 2006 Nr 143 poz. 1034 - Warunki przyznawania funkcjonariuszom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego nagród rocznych, nagród uznaniowych i zapomóg
ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 4 sierpnia 2006 r. w sprawie warunków przyznawania funkcjonariuszom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego nagród rocznych, nagród uznaniowych i zapomóg (Dz. U. z dnia 10 sierpnia 2006 r.) Na podstawie art. 125 ust. 2 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. Nr 74, poz. 676, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje: Rozdział 1  Przepisy ogólne § 1.  Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:   1)   ABW - należy przez to rozumieć Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego;   2)   funkcjonariuszu - należy przez to rozumieć funkcjonariusza ABW;   3)   policyjnej emeryturze lub rencie albo policyjnej rencie rodzinnej - należy przez to rozumieć policyjną emeryturę, policyjną rentę inwalidzką lub rentę rodzinną przyznawaną na podstawie ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 67, z późn. zm. 2) );   4)   ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu. Rozdział 2 Nagrody roczne § 2.  1. Funkcjonariuszowi pełniącemu służbę przez okres roku kalendarzowego przyznaje się nagrodę roczną w wysokości 50 % jednomiesięcznego uposażenia. 2. Funkcjonariuszowi pełniącemu służbę przez część roku kalendarzowego nagrodę roczną przyznaje się proporcjonalnie do liczby miesięcy kalendarzowych służby w tym roku, za który funkcjonariuszowi przysługiwało uposażenie. 3. Okresy służby krótsze od miesiąca kalendarzowego sumuje się, przyjmując, że każde 30 dni służby stanowi pełny...
Monitor Polski 2002 Nr 61 poz. 875 - Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Edukacji Narodowej i Sportu
ZARZĄDZENIE Nr 170 PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 23 grudnia 2002 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Edukacji Narodowej i Sportu. (M.P. z dnia 31 grudnia 2002 r.) Na podstawie art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 1999 r. Nr 82, poz. 929, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 102, poz. 1116 i Nr 154, poz. 1799 i 1800) zarządza się, co następuje: § 1.  W załączniku do zarządzenia nr 76 Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2002 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Edukacji Narodowej i Sportu (M. P. Nr 26, poz. 435) wprowadza się następujące zmiany:   1)   § 2 otrzymuje brzmienie: "§ 2.  W skład Ministerstwa wchodzi Gabinet Polityczny Ministra oraz następujące komórki organizacyjne: 1)   Departament Kształcenia Ogólnego, Specjalnego i Profilaktyki Społecznej, 2)   Departament Strategii Edukacyjnej i Funduszy Strukturalnych, 3)   Departament Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, 4)   Departament Pragmatyki Zawodowej Nauczycieli, 5)   Departament Kształcenia i Doskonalenia Nauczycieli, 6)   Departament Szkolnictwa Wyższego, 7)   Departament Sportu Powszechnego, 8)   Departament Strategii Rozwoju Sportu, 9)   Departament Współpracy Międzynarodowej, 10)  Departament Ekonomiczny, 11)  Departament Prawny, 12)  Biuro ds. Inwestycji, 13)  Biuro ds. Młodzieży, 14)  Biuro Państwowej Komisji Akredytacyjnej, 15)  Biuro Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego, 16)  Biuro Dyrektora Generalnego, 17)  Biuro Kadr i Szkolenia, 18)  Biuro Promocji i Informacji, 19)  Biuro Administracyjne, 20)  Biuro Spraw Obronnych, 21)  Wydział Ochrony Informacji Niejawnych, 22)  Wydział Informatyzacji, 23)  Wydział Audytu Wewnętrznego.";   2)   § 3 otrzymuje brzmienie: "§ 3.  Obsługę zadań Ministra w zakresie działu oświata i wychowanie...
KRS 0000323065 - "ROZBITEK" SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
"ROZBITEK" SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2009-02-06 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
ŚW. MARCIN 80/82 61-809 POZNAŃ M. POZNAŃ M. POZNAŃ WIELKOPOLSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
(b/d) (b/d) 0000323065
KRS 0000323064 - "DANIEL PAWŁOWSKI-NIERUCHOMOŚCI" SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
"DANIEL PAWŁOWSKI-NIERUCHOMOŚCI" SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA 2009-02-17 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
PIŁSUDSKIEGO 34 35-001 RZESZÓW M. RZESZÓW M. RZESZÓW PODKARPACKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
517-027-93-63 180400671 0000323064
KRS 0000323063 - "P.I.B. TERMABUD" SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
"P.I.B. TERMABUD" SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2009-02-06 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
KWIATKA 20 A/7 09-400 PŁOCK M. PŁOCK M. PŁOCK MAZOWIECKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
(b/d) (b/d) 0000323063
KRS 0000323062 - CHX SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
CHX SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2009-02-16 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
NADRZECZNA 3F/3 05-552 WÓLKA KOSOWSKA LESZNOWOLA PIASECZYŃSKI MAZOWIECKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
(b/d) (b/d) 0000323062
KRS 0000323061 - STOWARZYSZENIE OCHRONY DZIEDZICTWA HISTORYCZNEGO "CEKHAUS"
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
STOWARZYSZENIE OCHRONY DZIEDZICTWA HISTORYCZNEGO "CEKHAUS" STOWARZYSZENIE 2009-02-19 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
SKRZYDLATA 20 82-300 ELBLĄG M. ELBLĄG M. ELBLĄG WARMIŃSKO-MAZURSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
578-303-92-21 280366126 0000323061
© 2010, Wszelkie prawa zastrzeżone adwokat Warszawa HOME | O MNIE | SPECJALIZACJE | GODZINY PRACY | GALERIA | DOJAZD | KONTAKT
Szlązkiewicz Maria, adwokat. Kancelaria adwokacka
radca prawny mazowieckienotariusz mazowieckiekomornik mazowieckieagencja / skład celny mazowieckieuczelnia prawnicza mazowieckieprawnik mazowieckieprawnikReklama